×
By using this site you agree to the use of cookies for analytics. Read more ›
Accept

Kaikki soittaa -asiantuntijapalvelut

Resonaarin asiantuntijakeskus palvelee erityisryhmien musiikkikasvattajia ja -opettajia sekä kaikkia muitakin, jotka käyttävät musiikkia työssään erityisryhmien parissa.

Asiantuntijakeskuksemme on mukana useissa erityismusiikkikasvatuksen, kulttuurisen sosiaalityön ja musiikkiterapian kehittämis- ja tutkimushankkeissa. Tuotamme ja jaamme uutta tietoa ja osaamistamme kaikille erityismusiikkikasvatuksesta kiinnostuneille.

Olemme myös luoneet alan moniammatillisen yhteistyöverkoston. Verkostoomme kuuluu yli 300 henkilöä monista ammattiryhmistä Suomesta ja ulkomailta. Mukana on opettajia, musiikkikasvattajia ja -terapeutteja, tutkijoita sekä hoitoalan ammattilaisia.

Pidämme yhteyttä alan ammattilaisten välillä niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. Tarjoamme alan tietoutta, koulutusta, ja konsultaatiota verkoston jäsenille. Verkoston asiantuntijat osallistuvat musiikkitoiminnan suunnitteluun ja toteutukseen.

Lisätietoja antaa:

Markku Kaikkonen
Resonaarin johtaja
+358 400 766 712

Resonaarin keskeiset projektit ja innovaatiot

1995 Resonaari perustettiin

1998-2001 Kuvionuottimenetelmän kehittämishanke

Kuvionuottimenetelmä

 • nuotinkirjoitusmenetelmä, jonka avulla kaikki voivat osallistua soittamiseen
 • uudet sovellukset
 • Resonaarin musiikkikoulu perustettiin
   

2002-2005 Kuvionuotit käyttöön

Resonaarimalli

 • Resonaarin edustamaa toimintamallia ja –filosofiaa on alettu kutsua Resonaarimalliksi

Erilainen oppija musiikkitoiminnassa

 • erityismusiikkikasvatussovellukset
 • kohokuvionuotit (näkövammaisten kuvionuottisovellus)
 • bänditoiminnan ja instrumenttiopetuksen sovellukset
   

2006-2008 Kuvionuotit – avain kuntoutukseen

Kuvionuotit terapiassa ja kuntoutuksessa

 • kuvionuotit musiikkipsykoterapiassa (mm. tarinasäveltäminen)
 • neurokognitiivisen kuntoutuksen sovellukset (motoriikka ja rytmiikka)
 • kuvionuotit tukea antavassa musiikkiterapiassa sekä arvioinnin osana
 • rytminen puheterapia

Erityismusiikkikasvatus- ja musiikkikasvatussovellukset (yleinen ja erityisopetus)

 • erityismusiikkikasvatussovellukset
 • kohokuvionuotit (näkövammaisten kuvionuottisovellus)
 • bänditoiminnan ja instrumenttiopetuksen sovellukset
 • erityismusiikkikasvatus-käsitteen määrittely ja teoriataustan luominen

Kulttuurivallankumous

 • erityisryhmiin kuuluvan henkilön nouseminen tasa-arvoiseksi taiteilijaksi muiden suomalaisten taiteilijoiden rinnalle  

           

2009-2011 Kaikki soittaa
Uudet kohderyhmät – uudet toimintamallit:

 • Soittokaveri–vapaaehtoistoiminta: uusi vapaaehtoistoiminnan malli
 • Seniorit soittaa: bänditoimintamallin luominen
 • kaikkisoittaa.fi –verkkosivusto
 • Kulttuurinen sosiaalityö:  uuden käsitteen luominen ja linkitys vammaistutkimukseen: musiikkitoimintaan kiinnittymisen kautta henkilö siirtyy yhteiskunnan marginaalista kohti sen keskiötä aktiiviseksi toimijaksi – ”näkymätön muuttuu näkyväksi”
 • ”Kaikki soittaa –liike”:  musiikkia hyödyntävän kulttuurisen sosiaalityön yläkäsite
 • Resonaarigroup:  erilaisten oppijoiden (ensisijaisesti kehitysvammaisten) ammattiorkesteritoiminnan käynnistäminen ja vakiinnuttaminen
   

2009-2011 Music for All –projekti

Resonaari osallistui Euroopan Unionin Baltic Interreg IV A –ohjelman Music for All –projektiin yhdessä virolaisen Tolaram Foundationin ja latvialaisten Riga City Councilin ja Pavuls Jurjans Music Schoolin kanssa vuosina 2009-2011. Projektin tuloksena valmistui ”Erityismusiikkikasvatuksen käsikirja – Musiikki kuuluu kaikille”. Kirjaan kuuluu myös Music for All -DVD, jonka aineisto on kuvattu projektin aikana jokaisessa osallistujamaassa. Music for All -materiaalipaketti on tehty projektimaiden kielillä eli suomeksi, viroksi ja latviaksi sekä verkkomateriaalina englanniksi.
 

2012 lähtien Resonaarin asiantuntijapalvelut (RAY)
 

Resonaarin asiantuntijapalveluja kuvaavat seuraavat määreet:

Ainutlaatuisuus

 • Resonaarista on muodostunut erityisryhmien musiikkitoiminnan monipuolinen osaamiskeskus. Toiminta on ainutlaatuista kansainvälisestikin tarkasteltuna.

Innovoivuus

 • Resonaarissa on syntynyt sosiaalisten innovaatioiden rinnalla uudenlaisia toimintamalleja ja lähestymistapoja terapiaan, kuntoutukseen, erityisopetukseen sekä erityismusiikkikasvatukseen – on syntynyt uutta entistä monipuolisempaa toimintaa ja sitä kautta osallisuutta ja valtaantumista.

Valtakunnallisuus ja kansainvälisyys

 • Resonaarin verkosto ja tunnettuus on laaja ja Resonaarin tarjoama asiantuntijapalvelu on kysyttyä.
 • Resonaari palvelee valtakunnallisesti niin yksityisiä ammattilaisia kuin eri organisaatioitakin (esimerkiksi järjestöt, yhdistykset, kuntoutusyksiköt, terapiamuodot jne.).
 • Yhteistyötä tehdään myös eri oppilaitosten ja yliopistojen kanssa.
 • Suorien kontaktien lisäksi verkkopalvelujen tarjontaa on kehitetty jatkuvasti.

Ihmisläheisyys ja laaja-alaisuus

 • Resonaarin vaikuttavuus ulottuu eri vammais- ja kohderyhmiin. 
 • Vaikuttavuus ylittää eri terapia- ja kuntoutusmuotojen rajoja vahvistaen hyvinvointia ja terveyttä.
 • Resonaarin toiminta vahvistaa ja mahdollistaa eri vammaisryhmien osallisuutta luoden tasa-arvoisempaa toimijuutta.

Vaikuttavuus

 • Resonaarissa toiminnan kärki kiteytyy haasteeseen toimia siten, että kaikki soittaa.
 • Toiminnan keskiössä ja lähtökohtana on aina ihminen yksilönä, mikä näkyy asiakkaiden ja kohderyhmien arjessa ja hyvinvoinnissa.
 • Vaikuttavuus näkyy myös ammattilaisten ja toimintoja järjestävien tahojen käytänteissä ja asenteissa erilaisuutta kohtaan.
 • Resonaari toimii kohderyhmiensä edunvalvojana olemalla mukana eri verkostoissa ja työryhmissä, tutkimushankkeissa sekä aktiivisena keskustelun herättäjänä ja ylläpitäjänä.
   

Resonaarin asiantuntijapalvelujen kehittämiä toimintamuotoja ja –malleja:
 

Soittokaveri-vapaaehtoistoiminta

 • Soittokaveri-vapaaehtoistoiminta on vakiintunut Resonaarin toimintamuoto.
 • Toiminnan yhteydessä on syntynyt tarve ja visio toiminnan laajentamisesta (esim. Soittokaveriryhmät ja Treenikaverimalli), sekä toiminnan laajentaminen uusille toimijakentille ja vertaistoimijoiden työmuodoksi.
 • Vuosille 2015-18 valmistellaan laajempaa vapaaehtoistoiminnan kehittämishanketta.

Resonaarin soittotriot

 • Resonaarin soittotriot on vapaaehtoistoiminnan kaveritoimintaan kehitetty musiikkitoiminnan muoto.
 • Toimintamallia on pilotoitu Pienperheyhdistyksen Mieskaveritoiminnan mieskaveri-pikkukaveri –pareille vuonna 2013 ja vastaava pilotti on käynnistynyt Helsingin kaupungin lastensuojelun kanssa.
 • Vuonna 2015 tavoitteena on pilotoida toimintaa yhteistyössä HelsinkiMission Pelastakaa sukupolvi -hankkeen mentoritoiminnan yhteydessä.

Kaikki soittaa –musiikkipalvelut: osallistavt musiikkitapahtumat joita järjestetään

 • senioreille (vanhusten palvelukeskukset ja –talot)
 • erityisryhmiin kuuluville henkilöille (liikuntaesteiset, laitoksissa asuvat, koulut ja oppilaitokset)
 • sairaalahoidossa oleville, kotisairaanhoidon ja kotihoidon palvelujen piirissä oleville
 • muille ”unohdettujen” ryhmille:  Kaikki soittaa –partion voi kutsua vaikka omaan kotiin

Vertaisryhmätoiminta

 • Vuonna 2013 Resonaarissa toteutettiin kehitysvammaisten musiikkitoimijoiden vertaistoimintaan liittyvä musiikkijakson ohjauskokeilu. Kehitysvammaiset muusikot ohjasivat vertaisryhmäänsä kuuluvia henkilöitä. Tämän pohjalta arvioidaan mahdollisuutta kehittää laajemminkin osallisuutta tällä alueella uuden vertaistoimintamuodon kautta.

Musiikkiteknologia ja erityisrymät

 • Smartboard –ympäristön sekä iPadien käyttökokeilu erilaisten oppijoiden parissa
 • Yhteistyökumppanina Wihurin rahasto, mikä on mahdollistanut laitteiden hankintaa

Informaatiopalvelut

 • Kotisivujen ja verkoston palvelutoiminnan kehittämistyö: sivuston suunnittelussa on alusta asti oltu yhteydessä myös selkokielen asiantuntijoihin
 • Sivustolla on myös videomateriaalia, jonka laadinnassa on tehty yhteistyötä Radio Valon (Lyhty ry:n ylläpitämä kehitysvammaisten mediatoiminta) sekä FigureNotesGlobal Ltd:n kanssa (videoiden tuottamisen yhteistyö ja mahdollistaja).

Kaikki soittaa -verkkossovellus osana Resonaarin kotisivuja

 • kulttuurisen sosiaalityön esittely
 • erilaisille oppijoille suunnatun musiikkitoiminnan mahdollisuuksien esittely
 • erityismusiikkikasvatuksen käsikirjan verkkosovelluksen valmistelu
   

Resonaarin toteuttamia lyhyitä projekteja

1999         Lasten kulttuurisäätiö: musiikkikasvatusprojekti
1999         RAY:n investointirahoitus: soittimisto ja muu välineistö
2000         Alli Paasikiven säätiö: soitonopetuskokeilu
2001-02    Päivikki ja Sakari Sohlbergin säätiö: tarinasävellysmenetelmän kehittäminen
2003-04    Selkokielityöryhmä: materiaaliavustus
2005         Sokeain lasten tukisäätiö: kohokuvionuottimenetelmän pilottiprojekti
2006         Sohlbergin säätiö: kulttuurinen sosiaalityö –projekti
2007         Kulosaaren kotiseuturahasto: konserttitoiminta
2007         Stiftelsen 7:nde Mars Fond: kehitystoiminnan tukirahoitus
2008         Alfred Kordelinin säätiö: konserttitoiminta
2008         Kulosaaren kotiseuturahasto: konserttitoiminta
2009         Opetusministeriö: Kehitysvammaiset muusikkoina -projekti
2009         Suomen Kulttuurirahasto: erityisryhmien musiikkileirit
2009         Stiftelsen 7:nde Mars Fond: apuraha
2009         Alfred Kordelinin rahasto: erityismusiikkikasvatukseen liittyvä kansainvälinen toiminta

2010         Opetus- ja kulttuuriministeriö:  Kehitysvammaiset muusikkoina -projekti
2010         Suomen Kulttuurirahasto:  Resonaari 15v - erityisryhmien musiikkikulttuuri näkyväksi
2010         Stiftelsen 7:nde Mars Fonden: apuraha
2010         Kulosaaren kotiseuturahasto: konserttitoiminta
2010         Sohlbergin säätiö: Osaaminen käyttöön –projekti)

2010         The Scandinavia-Japan Sasakawa Foundation: Resonaarigroup-yhtyeen konserttimatka Japaniin
2011         Helsingin kaupunki, sosiaalilautakunta: tapahtuma-apuraha
2011         Suomen Kulttuurirahasto:  Resonaarigroup-ryhmän toiminnan kehittäminen
2011         Kulosaaren Kotiseuturahasto: konserttitoiminta
2011         Päivikki ja Sakari Sohlbergin Säätiö: Erilainen oppija esiintyjänä -projekti
2011         Alfred Kordelinin rahasto:  Kansainvälisten yhteyksien luominen ja ylläpitäminen
2011         Opetus- ja kulttuuriministeriö: Kehitysvammaiset muusikkoina -projekti
2012         Helsingin kaupunki, sosiaalilautakunta:  Kaikki soittaa -kiertue
2012         Opetus- ja kulttuuriministeriö:  Kehitysvammaiset muusikkoina -projekti
2012         Jenny ja Antti Wihurin rahasto: Musiikkiteknologia erityismusiikkikasvatuksessa
2012         Suomen Kulttuurirahasto : erityisryhmien musiikkileirit
2012         Uudenmaan taidetoimikunta: erityisryhmien musiikkileirit
2012         Kulosaaren kotiseuturahasto: konserttitoiminta
2012         Kulmakoulusäätiö: kuvionuottimateriaalin laadinta erilisille oppijoille
2013         Jenny ja Antti Wihurin rahasto: Musiikkiteknologia erityismusiikkikasvatuksessa
2013         Taiteen keskustoimikunta: Senioreille soittoa – osallistavat musiikkitapahtumat –projekti
2013         Kulosaaren kotiseuturahasto: konserttitoiminta
2013-14    Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto: "Musiikkia kaikille" –projekti 
2014         Opetus- ja kulttuuriministeriö:  Kehitysvammaiset muusikkoina -projekti
2014         Jenny ja Antti Wihurin rahasto: Musiikkiteknologia erityismusiikkikasvatuksessa
2014         Taiteen keskustoimikunta: Senioreille soittoa – osallistavat musiikkitapahtumat –projekti
2014         Kulosaaren kotiseuturahasto: konserttitoiminta
2015         Jenny ja Antti Wihurin rahasto: Musiikkiteknologia erityismusiikkikasvatuksessa
2015         Kulosaaren kotiseuturahasto: konserttitoiminta
 

Resonaarin ansiot, palkinnot ja tunnustukset

Vuonna 2005

 • Resonaarin johtajat palkittiin YLE TV1:n Vuoden valopilkku –palkinnolla

Vuonna 2006

 • Kehitysvammatuki 57 ry palkitsi Resonaarin ja sen tekemän työn kunniamitalilla

Vuonna 2009

 • International Music Council IMC (Kansainvälinen musiikkineuvosto) myönsi Resonaarille Musical Rights Awards -kunniamaininnan työstä musiikillisten oikeuksien toteuttamisen puolesta

Vuonna 2010

 • Resonaari hyväksyttiin YK:n alaisen International Council for Caring Communities “Music As A Natural Resource: Solutions for Social and Economic Issues” –hakemistoon ainoana pohjoismaisena esimerkkinä hyvistä käytänteistä musiikin hyödyntämisessä kestävän yhteisöllisen kehityksen tukijana

Vuonna 2012

 • Resonaari valittiin Music as a Global Resource Compendium: Solutions for Social and Economic Issues” –hakemistoon.

Vuonna 2012

 • Resonaarin johtaja Markku Kaikkonen valittiin International Society for Music Education ISME:n Music in Special Education komissioon, johon kuuluu kuusi asiantuntijajäsentä eri puolilta maailmaa.

Vuonna 2012

 • Resonaarille myönnettiin Kordelinin säätiön kannustuspalkinto musiikkikasvatuksen ja musiikin avulla tapahtuvan kuntoutuksen hyväksi tehtävään työhön

Vuonna 2014

 • Resonaarin johtaja Markku Kaikkonen valittiin International Society for Music Education ISME:n Special Music Education komission puheenjohtajaksi kaudelle 2014-2016.