×
Aggredi – By using this site you agree to the use of cookies for analytics.
Accept

Aggredi®

Asiakastyö

Aggredin asiakkaat ohjautuvat pääosin viranomaisten kuten vankiloiden, yhdyskuntaseuraamustoimistoiden, poliisin ja lastensuojelun jälkihuollon kautta. Lisäksi projektiin ohjautuu asiakkaita useista eri järjestöistä, mielenterveyspalveluista sekä oppilaitoksista.

Aggredin asiakastyö on suunnitelmallista ja terapeuttisesti orientoitunutta hoidollista työtä. Siinä käytetään sosiaaliseen konstruktionismin viitekehykseen pohjautuvia työmenetelmiä, joissa kunnioitetaan asiakkaan omaa totuuden määrittelyä ja sen muokkautumista vuorovaikutuksessa muiden kanssa.

Väkivaltatyön osa-alueet

Hoidollisessa väkivaltatyössä täytyy perehtyä eri rikostyyppien ja ryhmittymien toimintaan, asenteisiin ja arvoihin sekä yksilö- että yhteisötasolla. Hoidollista työtä ei pidä määrittää yksinomaan yhteiskunnan ja työntekijöiden arvoista ja normeista käsin, vaan sen tulee käydä vuoropuhelua sen kontekstin kanssa jossa asiakas elää.

Esimerkiksi järjestäytyneen rikollisuuden hierarkiasta aiheutuvat jännitteet, velvoitteet sekä yhteisön sisäiset normit vaikuttavat rikollisesta kulttuurista irtaantumiseen. Sen sijaan yksittäisiin pahoinpitelyihin syyllistyneiden asiakkaiden muutokseen vaikuttavat enemmänkin henkilökohtaiset normit ja arvot sekä omaksutut toimintatavat.

OSA-ALUEET

  1. impulsiivinen väkivalta
  2. välineellinen väkivalta ja/tai taloudellista hyötyä tavoitteleva väkivalta
  3. järjestäytyneeseen rikollisuuteen kytkeytyvä väkivalta 
  4. sisäisesti eristäytyneen henkilön suunnittelema tai toteuttama väkivalta
  5. fantasiapohjainen väkivalta (koulu- ja/tai joukkosurmaa suunnittelevat henkilöt)

HOITOIDEOLOGIA

Aggredissa asiakasta rohkaistaan tarkastelemaan elämäänsä uudella tavalla,  hahmottamaan ja tarkentamaan toiveitaan sekä sitoutumaan konkreettisiin tavoitteisiin.

Asiakas valottaa omaa maailmaansa dialogissa työntekijöiden kanssa. Työskentelyn edetessä totuutena pidetyt asiat voivat määrittyä uudelleen useita kertoja ja saada uusia merkityksiä. Keskustelua eivät määrää aiemmat tapahtumat tai totuuden määrittelyt, vaan asiakkaan ja työntekijän on mahdollista löytää uusia näkökulmia asioihin.

Aggredin asiakkaille ei tarvitse teroittaa, että väkivalta on väärin, sen he ovat jo uransa aikana kuulleet riittävän monta kertaa. Sitä vastoin Aggredissa heillä on usein ensimmäinen tilaisuus kertoa oma tarinansa ilman seurausten pelkoa. Asiakkaan elämäntapojen tuomitseminen veisi onnistumisen edellytykset. Ajatuksena on, että on pakko hyväksyä vähän väkivaltaa, jotta sitä voi vähentää.

Väkivallan syiden sijasta mietitään keinoja ratkaista tilanteita ilman väkivaltaa.

Asiakkaan päällimmäisenä motivaationa voi olla se, että hän ei halua vankilaan. Silloin keskeinen kysymys ei ole, miksi hän käyttäytyy väkivaltaisesti, vaan miten hän voi välttää vankeustuomion. Asiakkaat nimeävät herkästi väkivallan syyksi hermojen menettämisen tai päihteiden käytön. Työntekijä taas ajautuu helposti miettimään sopivaa diagnoosia ja määritelmää asiakkaan oirehtimiselle. Väkivallan syiden sijaan on hedelmällisempää pohtia asiakkaan kanssa keinoja ratkaista tilanteita ilman väkivaltaa.

Työskentelyn tavoitteena on, että uusien näkökulmien kautta asiakkaalle alkaa muodostua uutta identiteettiä, joka ei ole sidoksissa siihen kontekstiin, jossa asiakas normaalisti käyttää väkivaltaa.

Aggredissa käydään läpi asiakkaan erilaisia rooleja sen sijaan, että häneen suhtaudutaan pelkästään väkivaltarikollisena. Monen asiakkaan kohdalla merkittävin syy väkivaltakierteestä irtaantumiseen on se, että hän alkaa nähdä itsensä esimerkiksi perheenisänä tai opiskelijana väkivaltarikollisen sijaan.

Uuden roolin myötä väkivallan merkitys vähenee ja väkivallan käyttäminen muuttuu ristiriitaiseksi. Väkivalta ei enää palvele muodostumassa olevaa uutta identiteettiä, vaan siitä on enemmän haittaa kuin hyötyä.